ŽENE U VOJSCI I POLICIJI-Heroine savremenog doba

Žene u uniformi oduvek su privlačile pažnju. Istorija beleži da su njihov doprinos i uloga bili važni kako u miru, tako i u ratu. U balkanskim ratovima, Prvom svetskom ratu i mnogim drugim istorijskim dešavanjima žene su se istakle svojom hrabrošću i istrajnošću, poput Natalije Bjelajac, Sofije Jovanović, Milunke Savić i dr. Danas je uloga žena u vojsci i policiji jednako važna.

ŽENE U VOJSCI

Iako je vojni poziv neretko smatran zanimanjem koje više odgovara muškarcima, i danas veliki broj žena u svetu i Srbiji neprestano dokazuje da su žene uspešne kada se nađu u vojničkim redovima.

Kako žena može  postati deo Vojske Srbije?  Školovanjem na Vojnoj akademiji, na koju se mogu upisati od 2007. godine, završetkom obuke za profesionalne vojnike ili dobijanjem posla nakon diplomiranja na civilnom fakultetu i pohađanja obuke za oficire. Nekada su žene u vojsci najšešće radile civilne poslove, uglavnom administrativne, medicinske i logističke prirode. U  Jugoslovenskoj narodnoj armiji kao vojnici prvi put su se našle davne 1983. godine.  U novije vreme, prema podacima iz 2012. godine, u Vojsci Srbije je bilo 1 059 profesionalnih vojnih lica, 157 kadetkinja na Vojnoj akademiji i 1 118 civilnih lica. U Vojsku Srbije i Ministarstvo odbrane Republike Srbije 2011. godine je uvedena upotreba rodno osetljivog jezika,  u skladu sa zakonom o rodnoj ravnopravnosti i zabrani diskriminacije, uz preporuku Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Tako se umesto ranijeg obraćanja samo po činu, danas pripadnicima Vojske Srbije obraća sa „gospodine poručniče“, dok se pripadnicama Vojske Srbije obraća sa „gospođo kapetane“.

Jedan od najvažnijih dokumenata u oblasti bezbednosne politike je Rezolucija 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija  – Žene, mir i bezbednost. Rezolucija 1325 je usvojena 31. oktobra 2000. godine i ima za cilj da osigura povećano prisustvo žena na položajima odlučivanja i u nacionalnim i međunarodnim institucijama i ukaže na važnost žena u izgradnji mira. Njena primena sprovodi se u 60 zemalja, među kojima je i Srbija. Srbija je jedna od prvih zemalja koje su sprovele Nacionalni plan za primenu Rezolucije 1325. Primenom prvog Nacionalnog plana za 2010-2015. godinu do sada je zabeležen značajan napredak, pre svega u unapređenju položaja i bezbednosti žena u lokalnim zajednicama. U maju 2017. godine usvojen je drugi Nacionalni plan od 2017. do 2020. godine, koji će obuhvatati aktivnosti za prevenciju nasilja nad ženama u multinacionalnim operacijama i zaštiti žena usled rizika kojima su izloženi pripadnici marginalizovanih grupa i migranti.

ŽENE U POLICIJI

Pored žena u vojci, posebnu pažnju zaslužuju i žene u policiji. U prošlosti su one najviše bile angažovane na poslovima saobraćajne policije. Viša škola unutrašnjih poslova je osnovana 1972. godine i već od 1973. u njoj su se školovale žene. Devedesetih godina bile su angažovane u dežurnom operativnom centru u SUP-u Beograd. Tokom dvehiljaditih godina sve je više obuka i mogućnosti za školovanje žena u policiji, a od 2002. godine im je omogućeno da pohađaju Policijsku akademiju. Procenjuje se da broj žena u operativnom sastavu policije iznosi 8%, a žene ističu da je za obavljanje policijskog posla neophodna hrabrost, odgovornost, oštroumnost i odlučnost. Godine 2018. osnovana je Mreža žena u policiji Republike Srbije. Ona počiva na principima Jedinstvene deklaracije o ljudskim pravima, koju je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1948. godine. Cilj osnivanja ove mreže je osnaživanje za obavljanje poslova i podrška u karijernom napredovanju, kao i poboljšanje bezbednosti žena u društvu.

Bilo da se pripadnice lepšeg pola nađu u vojsci ili policiji, još uvek treba vredno raditi na osnaživanju i napredovanju žena na ovakvim poslovima. U odnosu na osamdesete godine 20. veka, kada žene u uniformi nisu bile dovoljno prepoznate, sa sigurnošću se može reći da su danas našle svoje mesto u svetu vojske i policije. Uz saradnju i podršku različitih domaćih i međunarodnih institucija, pomažemo im da na svom putu koračaju hrabro i sigurno. Srbija je zemlja heroja, ali i heroina, pa treba težiti ka tome da ubuduće imamo veći broj žena na vodećim pozicijama. Ostaje nam da im i dalje pružamo bezuslovnu podršku kako bi uspešnih žena u uniformi bilo sve više.

Ivana Stanković

 

 

 

More Stories
SWOT ANALIZA ZA III SVETSKI RAT